Педагогически колеж гр.Плевен на ВТУ

В специалностите Начална училищна педагогика и Предучилищна педагогика и английски език се подготвят педагози с образователна степен “професионален бакалавър”.

След завършването на колежа, получилите диплома могат да продължат обучението си по същото направление в магистърска степен.